Meaning of VenturesomeEnglish: Venturesome
Bangla: ঝুঁকিপূর্ণ, ঝুঁকিগ্রহণে
Hindi: साहसी, दिलेर, हिम्मती, बहादुराना, जोशीला
Type: Adjective / বিশেষণ / विशेषण