Meaning of UnfinishedEnglish: Unfinished
Bangla: অসমাপ্ত, অসম্পূর্ণ, অনিষ্পন্ন, অসম্পন্ন, অনবসিত
Hindi: अधूरा, अपूर्ण, असमाप्त
Type: Adjective / বিশেষণ / विशेषण