Meaning of UnconsciousEnglish: Unconscious
Bangla: অজ্ঞান, অচেতন, সংজ্ঞাহীন, নিদ্রি, চেতনাহীন, অচৈতন্য, চেতনাশূন্য, নষ্টচেতন, মূর্ছিত, নিজ্র্ঞাত, জ্ঞানরহিত, হতজ্ঞান, অঘোর
Hindi: बेहोश, बेसुध, बेसोचा-समझा, बेइरादा, अनिच्छित, बिना अभिप्राय
Type: Adjective / বিশেষণ / विशेषण