Meaning of UnabridgedEnglish: Unabridged
Bangla: অসংক্ষেপিত
Hindi: लबालब, तमाम, विस्तृत, संपूर्ण, भरपूर, पूरित, ठूंसा हुआ, पूरा, भर, भरा-पूरा, कसा हुआ
Type: Adjective / বিশেষণ / विशेषण