Meaning of ScuffleEnglish: Scuffle
Bangla: ধস্তাধস্তি, বিশৃঙ্খল মারামারি, বিশৃঙ্খল ধাক্কাধাক্কি, কস্তাকস্তি
Hindi: लड़ाई, हाथापाई, मार-पीट, गड़बड़ उच्चारण, अव्यवस्थित उच्चारण
Type: Noun / বিশেষ্য / संज्ञा