Meaning of IdentityEnglish: Identity
Bangla: ব্যক্তিগত পরিচয়, একতা, একত্ব, অভিন্নতা, সমানতা, অভেদ, ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিতা, বিশেষ, একরূপতা
Hindi: पहचान, समानता, सास्र्प्य, समरसता, समरूपता
Type: Noun / বিশেষ্য / संज्ञा