Meaning of HealthEnglish: Health
Bangla: স্বাস্থ্য, আরোগ্য, অনাময, শারীরিক অদস্থা, স্বাস্থ্যকামনা, গতর
Hindi: स्वास्थ्य, सेहत, आरोग्य, तंदुस्र्स्ती, मिज़ाज, मिज़माज
Type: Noun / বিশেষ্য / संज्ञा