Meaning of Give upEnglish: Give up
Bangla: হাল ছেড়ে দেওয়া, আত্মসমর্পণ করা, ছেড়ে দেওয়া
Hindi: अलग हो जाना, पदत्याग करना, समर्पण करना
Type: Unknown / অজানা / अज्ञात