Meaning of FrivolityEnglish: Frivolity
Bangla: মূর্খতা, ছেলেমানুষি, ছেলেমি, তুচ্ছ বস্তু, তুচ্ছ বিষয়, অসার বস্তু, অসার বিষয়, চাপল্য, ছেবলামি
Hindi: निरर्थक व्यापार, निरर्थक चपलता
Type: Noun / বিশেষ্য / संज्ञा