Meaning of FortunateEnglish: Fortunate
Bangla: সৌভাগ্যবান, ভাগ্যবান, ভাগ্য, কপালী, পয়মন্ত, সুপ্রসন্ন
Hindi: भाग्यशाली, भाग्यवान, मुबारक, सुलक्षण, सुकृत, नक्षत्रीय
Type: Adjective / বিশেষণ / विशेषण