Meaning of FinishedEnglish: Finished
Bangla: সমাপ্ত, সম্পূর্ণ, সারা, নিখুঁত, সাবাড়, গত, কারকিত
Hindi: समाप्त, पूरा, तमाम, संपूर्ण, पक्का
Type: Adjective / বিশেষণ / विशेषण