Meaning of DaringEnglish: Daring
Bangla: স্পর্ধিত, সাহসী, নির্ভীক, সাহসিক, ডানপিটে, দু:সাহসী, দু:সাহসিক
Hindi: बहादुर, साहसी, साहसिक, हिम्मती, दिलेर, ढीठ, गुस्ताख़, धृष्ट
Type: Adjective / বিশেষণ / विशेषण