Meaning of CalcifyingEnglish: Calcifying
Bangla: চূর্ণে পরিণত করা, চূর্ণে পরিণত হত্তয়া
Hindi: कड़ा हो जाना, दृढ़ हो जाना, सख़्त हो जाना
Type: Verb / ক্রিয়া / क्रिया