Meaning of CabledEnglish: Cabled
Bangla: কাছি জোগান, কাছি দিয়া বান্ধা, টেলিগ্রাম করা
Hindi: मोटा तार जोडा़मा, रस्सा से जोड़ना, समुद्री तार भेजना, समुद्री तार से भेजना
Type: Verb / ক্রিয়া / क्रिया